Algemene Voorwaarden voor Zakenpartners ("GTCs-B2B")

Versie: 01.06.2021

1. PREAMBULE 

1.01 Eversport GmbH, Jakov-Lind-Straße 13 H/5. OG, 1020 Wenen, ingeschreven in het handelsregister van de Weense Handelsrechtbank onder het nummer FN 404544v, exploiteert samen met zijn dochtermaatschappijen (“Eversports“) clientsoftware en een online platform via een mobiele app en via zijn websites (het “Eversports-Platform“). 

1.02 Met de Eversports Cloud-software kunnen Exploitanten hun studio/sportcentrum beheren. Tot de belangrijkste functies behoren online boekingen, online betaling, rapportage/verkooprapportage, facturering, klantenbeheer en check-in, verhuur van apparatuur, een Point-of-Sale-System van klantgegevens, producten, cursussen, workshops en koppelingen met externe softwareoplossingen.

Verder en in het bijzonder kan het  Eversports-Platform worden gebruikt voor het online zoeken, boeken en betalen van een reeks diensten op het gebied van sport- en vrijetijdsactiviteiten en sportaccommodaties (gezamenlijk aangeduid als het “Sport- en Vrijetijdsaanbod“). Het Sport- en Vrijetijdsaanbod wordt aangeboden door het bedrijf van de zakenpartner (de “Exploitant“; Exploitant en Eversports worden samen aangeduid als de “Contractuele Partijen“) op eigen verantwoordelijkheid, in eigen naam en voor eigen rekening. Door middel van het Eversports-Systeem ondersteunt Eversports de Exploitant in de omgang met Gebruikers. Dit gebeurt in wezen echter uitsluitend door een duidelijke presentatie van het Sport- en Vrijetijdsaanbod en door het afhandelen van boekingen, maar niet door het uitvoeren van de Gebruiks-/Serviceovereenkomsten tussen de Exploitant en de Gebruikers (over de rol van Eversports, zie punt 6.01 hieronder). Eversports biedt geen Sport- en Vrijetijdsaanbod aan, verricht dergelijke diensten niet, en ondersteunt de Exploitant niet bij de uitvoering van de Gebruiks-/Serviceovereenkomst tussen de Exploitant en de Gebruiker.

1.03 De volgende termen in deze algemene voorwaarden hebben de betekenis die er hieronder aan wordt toegekend: 

(a) de term “Gebruiker” beschrijft de personen (in het bijzonder consumenten) die de mobiele app van Eversports hebben gedownload, die zich via het Eversports-Platform bij Eversports hebben geregistreerd evenals de bezoekers van de websites van Eversports (dit zijn met name www.eversports.com, www.eversports.at, www.eversports.de, www.eversports.nl, www.eversports.be, www.eversports.fr, eversports.ch); 

(b) de term “Beheerderszone” (Admin Area) beschrijft de internetgebaseerde softwareoplossing die door Eversports wordt aangeboden aan de Exploitant voor het beheer van zijn Sport- en Vrijetijdsaanbod.;

(c) de term “Eversport-Systeem” omvat het Eversports-Platform en andere administratieve en boekingsgerelateerde diensten van Eversports (zowel online als offline); 

(d) de term “Exploitant” verwijst naar een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die met Eversports een overeenkomst sloot om het Eversports-Systeem te gebruiken als aanbieder van een Sport- en Vrijetijdsaanbod (“Partnerovereenkomst“). Sommige aanbieders van Sport- en Vrijetijdsaanbiedingen gebruiken het Eversports-Systeem uitsluitend voor welbepaalde Sport- en Vrijetijdsaanbiedingen (voornamelijk voor dagtickets in fitnessclubs), zonder enige andere softwareoplossing (het “Marktaanbod”).

2. TOEPASSINGSGEBIED,  UITSLUITING VAN ANDERE ALGEMENE VOORWAARDEN, PRIORITEIT, WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, SCHRIFTELIJKE VORMVEREISTE

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Eversports en de Exploitant. Dit omvat onder meer ook de verplichtingen inzake de wijze waarop de Exploitant zich tegenover de gebruiker dient te gedragen. 

2.01 Toepassingsgebied. In het geval van een Marktaanbod verkoopt Eversports de Gebruiker namens de respectieve Exploitant een ticket, dat de Gebruiker het recht geeft om de respectieve sportschool voor de respectieve periode te bezoeken. De overeengekomen Marktovereenkomst is voornamelijk van toepassing op het Marktaanbod; in dat geval zullen deze Algemene Voorwaarden slechts subsidiair van toepassing zijn op voorwaarde dat ze niet in strijd zijn met de Marktovereenkomst. Alle andere juridische relaties tussen Eversports en de Exploitant worden uitsluitend geregeld door deze Algemene Voorwaarden; deze kunnen worden geraadpleegd op https://manager.eversports.com/agb. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eversports sluiten de Partijen hierbij elke toepassing van de algemene voorwaarden van de Exploitant uit. Handelingen van Eversports ter uitvoering van de overeenkomst of het stilzwijgen van Eversports geven geen aanleiding tot aanvaarding van de algemene voorwaarden van de Exploitant. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de Exploitant, ook wanneer in individuele gevallen niet uitdrukkelijk naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, en omvatten met name ook toekomstige aanvullende of andere transacties. Bij het afsluiten van de betreffende overeenkomst of bij een latere transactie is steeds de meest actuele versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

2.02 Wijzigingen, bijzonder recht op opzegging. Eversports kan te allen tijde eenzijdig wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aanbrengen door middel van een kennisgeving in digitale vorm (een handtekening is niet vereist); zij treden in werking zes weken na de datum van kennisgeving voor alle feiten en omstandigheden die in het toepassingsgebied van de overeenkomsten tussen Eversports en de Exploitant vallen en die plaatsvinden na de inwerkingtreding van de wijziging, tenzij de Exploitant binnen deze termijn schriftelijk bezwaar maakt per brief of per e-mail aan [email protected]. Bij bezwaar of ontstentenis van kennisgeving blijft de vorige versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing op de lopende contracten. Het staat Eversports echter vrij om in geval van bezwaar van de Exploitant de lopende contracten met een opzegtermijn van 8 weken uitzonderlijk te beëindigen. Eventuele andere wijzigingen of afspraken tussen de Gebruiker en Eversports die hiervan afwijken, dienen schriftelijk te worden vastgelegd om van kracht te zijn. 

2.03 Prioriteit, interpretatie. De rechtsbetrekkingen tussen Eversports en de Exploitant worden geregeld door de volgende rechtsgrondslagen: 1. dwingend recht; 2. de Marktovereenkomst voor het Marktaanbod; 3. de overeenkomst betreffende de andere diensten die niet tot het Marktaanbod worden gerekend (de Partnerovereenkomst), deze Algemene Voorwaarden; 4. diversen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze rechtsgrondslagen heeft de rechtsgrondslag die een hogere prioriteit heeft, voorrang boven de daaropvolgende rechtsgrondslagen. 

2.04 Schriftelijke vorm” betekent dat de verklaring moet worden ondertekend (bijv. een kopie of scan van een persoonlijk ondertekende en per e-mail of per post verzonden brief). Indien de schriftelijke vorm vereist is, is de annulering of wijziging van de schriftelijke 

vormvereiste eveneens slechts geldig indien deze schriftelijk plaatsvindt. Voor de naleving van de loutere ’tekstvorm’ is een e-mail zonder handtekening voldoende als het betreffende verzendadres duidelijk het domein van de afzender bevat.

3. OPNAME, ACTIVATIE, GEBRUIK, PRIJSWIJZIGINGEN , KORTINGEN 

3.01 Opname en verplichting tot bijwerken. De Exploitant wordt in het Eversports-Systeem ingevoerd met de prijzen, openingstijden, afbeeldingen en geodata/GPS-coördinaten en andere relevante informatie die de Exploitant uploadde naar de beheerderszone (Admin Area). De Exploitant verbindt zich ertoe om de ingevoerde informatie (en in het bijzonder de prijzen en aanbiedingen) regelmatig te verifiëren en bij te werken. Het is de Exploitant niet toegestaan om in beschrijvende teksten verwijzingen naar telefoonnummers of websites van derden op te nemen. 

3.02 Activatie. Het profiel van de Exploitant in het Eversports-Systeem wordt geactiveerd door Eversports nadat de Exploitant alle benodigde informatie heeft verstrekt. Pas nadat het profiel van de Exploitant werd geactiveerd, kan Eversports het Sport- en Vrijetijdsaanbod van de Exploitant vrijgeven voor boekingen door Gebruikers. Het gehele Sport- en Vrijetijdsaanbod dat de Exploitant in de beheerderszone plaatst, wordt automatisch online aangeboden voor boekingen via het Eversports-Platform. 

3.03 Onderhoud van gegevens, verantwoordelijkheid. De Exploitant is zelf verantwoordelijk voor het invoeren, onderhouden en bijwerken van alle gegevens en informatie die hij invoert en ter publicatie in het Eversports-Systeem plaatst. Eversports is niet verplicht om de door de Exploitant overgedragen of ingevoerde gegevens te verifiëren. Het risico op fouten bij de gegevensoverdracht berust bij de Exploitant. 

3.04 Onjuiste informatie. De Exploitant erkent dat door hem verstrekte informatie die misleidend en/of onjuist is, zoals met betrekking tot de faciliteiten, de locatie of de naam van het Sport- en Vrijetijdsaanbod, aanleiding kan geven tot het vorderen van schadevergoeding. De Exploitant zal Eversports op diens eerste verzoek vrijwaren en schadeloosstellen voor alle vorderingen van derden die voortvloeien uit informatie die aan Eversports werd verstrekt of in het Eversports-Systeem werd ingevoerd. Indien de Exploitant, ondanks een verzoek van Eversports, nalaat om onjuiste of misleidende informatie onmiddellijk te corrigeren, zal Eversports het recht hebben om alle onjuiste of misleidende informatie te verwijderen of, in voorkomend geval, het volledige profiel van de Exploitant offline te zetten tot de Exploitant de correctie heeft aangebracht. 

3.05 Geen identiteitscontroles. De Exploitant erkent verder dat Eversports de identiteit of de leeftijd van de Gebruikers niet verifieert. 

3.06 Operationele storingen. De Exploitant dient Eversports onverwijld in kennis te stellen van alle geplande bouw- of renovatiewerkzaamheden tijdens de lopende bedrijfsactiviteiten van de Exploitant, alsmede van elke verandering van eigendom, handelshuurovereenkomst en andere huurcontracten of eigendomscontracten, en van alle aanvragen tot het inleiden van een faillissements- of insolventieprocedure, en van schikkingen met schuldeisers. In het geval van renovatiewerkzaamheden of andere voorzienbare verstoringen van de bedrijfsactiviteiten, dient de Exploitant de Gebruikers hiervan in kennis te stellen op een geschikte plaats in de beheerderszone. 

3.07 Prijswijzigingen. De Exploitant dient zelf alle gewenste prijswijzigingen in het Eversports-Systeem aan te brengen. Indien de Exploitant niet in staat is om de prijzen zelf te wijzigen, moet hij dergelijke wijzigingen ten minste 10 werkdagen vóór de datum van de voorgenomen wijziging melden. Prijswijzigingen hebben geen invloed op het Sport- en Vrijetijdsaanbod dat vóór de publicatie van de prijswijziging werd geboekt, noch op overeenkomsten die vóór dat tijdstip werden afgesloten. De Exploitant dient de met hem gesloten overeenkomst tegen de vorige prijs uit te voeren. 

3.08 Kortingen. Eversports heeft het recht om, ook zonder overleg met de Exploitant, op eigen kosten kortingen toe te kennen op de door de Exploitant vastgestelde prijzen, bijvoorbeeld in verband met kortingsbonnen en andere reclamecampagnes. 

3.09 Opleiding van werknemers. De Exploitant heeft de plicht zijn medewerkers die verantwoordelijk zijn voor boekingen te informeren over het bestaan van de samenwerking met Eversports en hen vertrouwd te maken met het gebruik van het Eversports-Systeem. Eversports biedt hiervoor, indien nodig,  aanvullende opleidingssessies aan tegen een vergoeding. De Exploitant verbindt zich ertoe zijn medewerkers instructies te geven voor de afhandeling van boekingen die via het Eversports-Systeem plaatsvinden in overeenstemming met de overeenkomst (en met name op bindende wijze). 

4. SCHADEVERGOEDING, BOEKING, ANNULATIE

4.01 Schadevergoeding bij niet-uitvoering. De Exploitant verbindt zich er tevens toe het Sport- en Vrijetijdsaanbod aan de Gebruiker te verstrekken tegen de voorwaarden en op de tijdstippen die bij de boeking via het Eversports-Platform zijn overeengekomen. Eversports behoudt zich het recht voor om de Gebruiker een schadevergoeding te betalen voor het geboekte Sport- en Vrijetijdsaanbod dat niet door de Exploitant werd geleverd (met name om de tevredenheid van de Gebruiker te waarborgen en om te voorkomen dat beoordelingen een slecht licht werpen op Eversports in plaats van op de verantwoordelijke Exploitant) en zal dit naar eigen goeddunken doen (in hoofdzaak op basis van het bedrag van de boeking, het bestaan van een fout, en de reactie van de Gebruiker) tot een bedrag van maximaal 50,00 € en in ernstige gevallen tot een bedrag van maximaal 100,00 € (eventueel in de vorm van een bon). De Exploitant is verplicht om Eversports te vergoeden voor een dergelijke schadeloosstelling, ongeacht de fout, voor zover Eversports kan aantonen dat het deze schadeloosstelling toekende (bijvoorbeeld door de betrokken e-mailcorrespondentie te bezorgen). Alle andere vorderingen die losstaan van het bovenstaande, blijven door deze sanctie onaangetast. 

4.02 Boekingen. Boekingen op het Eversports-Platform worden ofwel gemaakt als directe boekingen zonder verder verzoek aan de Exploitant, of worden doorgestuurd naar de Exploitant als eenvoudige boekingsaanvraag in overeenstemming met de afspraken in de Partnerovereenkomst. Alle directe boekingen of boekingsaanvragen en -annulaties die via het Eversports-Systeem plaatsvonden, worden via de beheerderszone en/of automatisch per e-mail rechtstreeks aan de Exploitant overgemaakt.  De Exploitant accepteert dat Eversports directe boekingen aan de Gebruiker bevestigt zonder verdere actie, terwijl Eversports boekingsaanvragen pas na bevestiging door de Exploitant aan de Gebruiker bevestigt. De Exploitant verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk tijdens de normale kantooruren, en in ieder geval binnen de drie uur, op deze aanvragen te reageren. 

4.03 Niet opdagen. Om ongewenste conflicten te vermijden indien de Gebruiker onaangekondigd te laat opdaagt, dient de Exploitant het geboekte Sport- en Vrijetijdsaanbod steeds tot het einde van de geboekte datum beschikbaar te houden, tenzij de Exploitant vooraf werd geïnformeerd over het feit dat de Gebruiker op die datum niet aanwezig kan zijn. 

4.04 Annulering. Wanneer de Exploitant de Gebruiker kosteloos of eventueel tegen betaling annuleringsrechten toekent, dient hij dit in de beheerderszone aan te geven. De Exploitant heeft bovendien de plicht tegenover Eversports om de annuleringsrechten die hij daar heeft ingevoerd, na te leven.

5. VERGOEDING, FACTURATIE, FACTUUR BEZWAARPERIODE, JAARLIJKSE KOSTENVERHOGING

5.01 Gebruikersvergoeding. De Exploitant is verplicht om een “Vergoeding” te betalen voor het gebruik van het Eversports-Systeem (en met name voor de mogelijkheid om zijn Sport- en Vrijetijdsaanbod aan te bieden en te beheren). Het bedrag van de Vergoeding zal door de Partijen worden vastgelegd in de Partnerovereenkomst. 

5.02 Opstartvergoeding. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is voor de installatie van het Eversports-Systeem en de opstartstappen (en met name de migratie van klant-, prijs- en productgerelateerde gegevens) een vergoeding verschuldigd (in rekening gebracht tegen lokale uurtarieven of op basis van een vaste vergoeding, de “Opstartkosten“, indien overeengekomen). Indien in de Partnerovereenkomst een korting op de Opstartvergoeding werd toegekend en de Partnerovereenkomst minder dan vier maanden van kracht was als gevolg van opzegging door de Exploitant, wordt deze Vergoeding met terugwerkende kracht geannuleerd. 

5.03 Indien de Exploitant de Overeenkomst binnen 30 dagen na het opstarten van het Eversports-Systeem en de activering van het profiel van de Exploitant opzegt en daarbij een beroep doet op de “30-dagen-geld-terug”-garantie zoals overeengekomen in de Partnerovereenkomst, zal Eversports de eerder gefactureerde Vergoedingen terugbetalen (zie hierboven, met dien verstande dat de kosten voor online betalingen, voor de Marktplaats evenals de Opstartvergoeding hier niet onder vallen).

5.04 Vervaldatum, automatische afschrijving. De Vergoeding dient uiterlijk op het moment van facturering te worden betaald en wordt geïnd via automatische afschrijving (SEPA-domiciliëring of betaling met creditcard). De Exploitant ondertekent een bijbehorend SEPA-mandaat voor zijn bank of creditcardmaatschappij. Bij ongerechtvaardigde afwijzing van een automatische afschrijving (bijvoorbeeld door gebrek aan geld op de rekening) worden per afgewezen afschrijving verwerkingskosten van 5,00 € in rekening gebracht. Aan Exploitanten die niet instemmen met automatische afschrijving of deze intrekken, wordt maandelijks 10,00 € aan administratiekosten in rekening gebracht. 

5.05 Afwikkeling. Eversports heeft te allen tijde het recht om de door Gebruikers verrichte en aan de betreffende Exploitant toe te rekenen online betalingen te verrekenen met zijn eigen vorderingen tegen de betreffende Exploitant. 

5.06 Geschillen. Eversports heeft ook het recht om, in het geval waarin boekingen online werden betaald en Gebruikers klachten hebben gericht aan de Exploitant (“Geschillen“), afschrijvingen terug te storten of van de Exploitant te eisen dat deze Eversports schadeloosstelt en vrijwaart van verdere schade. Bovendien zal een bedrag van € 5,- per geschil in rekening worden gebracht. In dat geval dient de Exploitant rechtstreeks contact op te nemen met de Gebruiker. 

5.07 Inning. De Gebruiker dient het geboekte Sport- en Vrijetijdsaanbod rechtstreeks bij de Exploitant ter plaatse of online te betalen met behulp van de betaalmethoden die op het Eversports-Platform aangegeven zijn (bijv. met creditcard). Bij online betalingen verleent de Exploitant aan Eversports de volmacht en de bevoegdheid om het door de Gebruiker verschuldigde brutofactuurbedrag te innen (incassovolmacht) en machtigt hij Eversports om de overeengekomen Vergoedingen hier onmiddellijk van af te trekken. Betalingstransacties voor online betaalde boekingen worden momenteel verwerkt via Stripe (https://stripe.com) en/of Paypal (https://www.paypal.com). Actuele informatie over deze aanbieders is beschikbaar op het Eversports-Platform. Het kredietrisico voor de bedragen die door de Gebruiker worden betaald en die aan de Exploitant doorgestort moeten worden, wordt gedragen door de Exploitant. De Exploitant draagt tevens de kosten van eventuele transactievergoedingen evenals het risico op valutaschommelingen. 

5.08 Facturatie en Bezwaarperiode. Tegen het einde van elke maand zal Eversports zo snel mogelijk de boekingen factureren die via het Eversports-Platform zijn gedaan voor de afgelopen financiële periode (maximaal één maand). De aan de Exploitant verschuldigde Vergoeding (brutovergoeding ontvangen van de Gebruiker, verminderd met de overeengekomen bedragen, zoals kosten voor online betalingen of overige Vergoedingen) wordt vervolgens doorgestort aan de Exploitant (met een respijtperiode van drie dagen) uiterlijk binnen 20 dagen na het einde van de facturatieperiode (vervaldatum). Het afschrift hiervan wordt elektronisch verstuurd. Eversports dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur, per e-mail in kennis te worden gesteld van bezwaren tegen facturen. Na het verstrijken van deze termijn wordt het afschrift geacht onherroepelijk te zijn goedgekeurd. 

5.09 Facturatievolmacht. De Exploitant machtigt Eversports hierbij om, indien overeengekomen, namens de Exploitant facturen uit te reiken aan de Gebruiker die de boeking maakt, met vermelding van het belastingtarief dat in het Eversports-Systeem werd ingevoerd voor boekingen die door die Gebruiker worden gedaan. De Exploitant is verantwoordelijk voor de inhoud van de factuur, inclusief de daarin vermelde btw. 

5.10 Wanbetaling. In geval van wanbetaling door de Exploitant is de wettelijke vertragingsrente van toepassing. Bovendien verbindt de Exploitant zich ertoe om in geval van betalingsverzuim Eversports de aanmanings- en incassokosten te vergoeden, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de ordelijke uitoefening van wettelijke rechten. De uitoefening van andere rechten en aanspraken blijft hierdoor onaangetast. In geval van wanbetaling komen de Partijen overeen dat voor elke herinnering een vergoeding van 10,00 € in rekening wordt gebracht. Het forfaitaire bedrag van 40,00 EUR overeenkomstig artikel 458 van het Oostenrijkse Wetboek van Koophandel (UGB) is in alle gevallen verschuldigd.

5.11. Jaarlijkse tariefverhoging. De maandelijkse/jaarlijkse Vergoeding alsmede alle koppelingen/”add-ons” en kosten voor de online betalingen in verband met de “Fix”-component worden uitdrukkelijk als waardevast overeengekomen, met een tariefverhoging van 3% per jaar bovenop de indexaanpassing conform CPI 2015.

Deze waardeaanpassing wordt uitgevoerd op basis van de index van de consumptieprijzen CPI 2015, gepubliceerd door het Oostenrijkse Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij het gepubliceerde indexcijfer voor de maand van de sluiting van het contract als referentiepunt wordt genomen. Voor zover deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een reeds lopende overeenkomst, wordt hierbij vastgelegd dat de waardeaanpassing van kracht is met ingang van de maand waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Naast de verhoging op basis van de CPI 2015 wordt een jaarlijkse tariefverhoging met 3% overeengekomen, waarbij deze verhoging volledig ingaat vanaf het eerste moment waarop een indexaanpassing plaatsvindt.

De waardeaanpassing, met inbegrip van de tariefverhoging, vindt plaats op 01.01. van elk jaar, zelfs indien het contract minder dan een jaar van kracht is. Het nieuwe indexcijfer vormt de nieuwe basis voor de berekening van latere waardeaanpassingen.

De gevolgen van deze clausule over de tariefverhoging (waardeaanpassing alsmede verhoging van de vergoeding) gaan automatisch in op 01.01. zonder dat hiervoor een speciale verklaring vereist is. Zelfs indien een verrekening zou plaatsvinden zonder een waardeaanpassing en zonder tariefverhoging, wordt niet (stilzwijgend) afgezien van een dergelijke verrekening. Indien het CPI 2015 niet meer wordt gepubliceerd, geldt in plaats daarvan het eerstvolgende of meest overeenstemmende indexcijfer als basis voor toekomstige waardeaanpassingen.

De overeengekomen jaarlijkse verhoging van de vergoeding, naast de waardeaanpassing volgens CPI 2015, is het gevolg van de jaarlijks gestegen ontwikkelingskosten van Eversports, alsmede de regelmatige verbetering en verdere ontwikkeling van het (de) product(en). Desondanks is de tariefverhoging hoe dan ook verschuldigd en niet onderworpen aan enige inhoudelijke herziening.

6. ROLVERDELING, BESCHIKBAARHEID, AFBAKENING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN

6.01 Dienstverleningsovereenkomst tussen Exploitant en Gebruiker. Overeenkomsten voor het betreffende Sport- en Vrijetijdsaanbod dat via het Eversports platform wordt geboekt worden uitsluitend gesloten tussen de Gebruiker die het Sport- en Vrijetijdsaanbod boekt en de Exploitant. De Exploitant is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de relevante wetgeving. Eversports heeft het recht om de benodigde gegevens door te geven aan de Partijen van de Overeenkomst (zie Privacyverklaring).

De rol van Eversports is uitsluitend het sluiten van serviceovereenkomsten met de Gebruiker voor het desbetreffende Sport- en Vrijetijdsaanbod in naam en voor rekening van de Exploitant. . . Eversports is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gedrag van de Gebruiker bij het gebruik van het Sport- en Vrijetijdsaanbod. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Exploitant om alle vorderingen die voortvloeien uit zijn overeenkomst met de Gebruiker rechtstreeks ten overstaan van deze Gebruiker te doen gelden. De Exploitant is als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Indien de Gebruiker zich met een vordering niettemin tot Eversports richt in plaats van rechtstreeks de Exploitant aan te spreken, zal de Exploitant Eversports schadeloosstellen voor alle vorderingen van Gebruikers die voortvloeien uit een plichtsverzuim van de Exploitant, en zal de Exploitant alle noodzakelijke en redelijke kosten voor juridische verdediging vergoeden en een redelijk bedrag aan voorschotten betalen. 

6.02 Aansprakelijkheid voor informatie. Eversports is verder geenszins aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie (en met name van prijzen, beschikbaarheid en lestijdstippen van het Sport- en Vrijetijdsaanbod) die de Exploitant zelf op eigen verantwoordelijkheid op het Eversports-Platform verstrekt, en evenmin voor een onjuiste of onvolledige gegevensoverdracht (migratie van klantengegevens, lestijden, productgegevens). De Exploitant is verplicht toezicht te houden op dergelijke overdrachten. 

6.03 Storingen. Wijzigingen, veranderingen en aanvullingen van het Eversports-Systeem, alsmede maatregelen om storingen op te sporen en te verhelpen, mogen slechts tot een tijdelijke onderbreking of verstoring van het Eversports-Systeem leiden wanneer dit om technische redenen noodzakelijk is of wanneer enig ander resultaat alleen gerealiseerd kan worden met onevenredige kosten. 

Eversports verricht deze werkzaamheden alleen tijdens de support-uren. Deze kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Momenteel zijn de support-uren van maandag tot vrijdag van 09:00 tot 17:00, zaterdag telt niet als werkdag.

6.04 Onderhoud. De basisfuncties van het Eversport-Systeem worden doorgaans dagelijks gecontroleerd. Het onderhoud van de Eversports-clientsoftware is gegarandeerd tijdens de normale kantooruren (weekdagen, maandag tot en met vrijdag). In geval van ernstige storingen (waarbij het gebruik van cloudsoftware niet langer mogelijk of aanzienlijk beperkt is) zal Eversports binnen de drie uur na het bekend worden van de storing of na melding door de Exploitant, maar in ieder geval niet eerder dan drie uur na de start van de normale kantooruren (weekdagen – maandag tot en met vrijdag) met het onderhoud starten. Eversports stelt de Exploitant onmiddellijk in kennis van de aanvang van dergelijke onderhoudswerkzaamheden en voert deze onmiddellijk uit in overeenstemming met de technische omstandigheden. Indien het niet mogelijk is om dezelfde dag of de volgende werkdag een probleem op te lossen (gerekend vanaf het hierboven vermelde tijdstip), zal Eversports de Exploitant hiervan uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag per e-mail op de hoogte stellen en de redenen hiervan vermelden evenals de termijn die waarschijnlijk nodig is om het probleem op te lossen. 

6.05 Toegankelijkheid. Indien Eversports er om welke reden dan ook niet in slaagt om per kalendermaand een beschikbaarheidspercentage van 90 % te bereiken, zal Eversports op verzoek van de Exploitant dat deel van de Vergoeding terugbetalen dat betrekking heeft op het betreffende deel van de kalendermaand. De Exploitant blijft als enige verantwoordelijk voor de werking en de toegankelijkheid van zijn eigen systemen. 

6.06 Overmacht. Indien storingen in het Eversports-Systeem of andere vorderingen het resultaat zijn van overmacht (zoals een stroomuitval waarvoor Eversports niet verantwoordelijk is, of aanvallen door hackers), is Eversports niet aansprakelijk voor de gevolgen die hieruit voortvloeien. 

7. VORDERINGEN WEGENS GEBREKEN EN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

7.01 Eversports is alleen aansprakelijk voor het gedrag van de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten in het geval van opzet of grove nalatigheid. Eversports is slechts aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid. Eversports is voor het overige slechts aansprakelijk voor voorzienbare schade, waarvan het ontstaan normaal gesproken te verwachten is. 

Aansprakelijkheid voor gevolgschade (met inbegrip van winstderving en verlies van inkomsten) is volledig uitgesloten. 

Eversports is in het geheel niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens voor zover de schade is te wijten aan het feit dat de Exploitant heeft nagelaten back-ups van gegevens te maken en er daardoor voor te zorgen dat verloren gegane gegevens met een redelijke inspanning kunnen worden hersteld. 

7.02 Vorderingen wegens gebreken zijn uitgesloten, tenzij deze op zijn minst grof verwijtbaar of opzettelijk zijn veroorzaakt. 

7.03 Bovendien is de aansprakelijkheid, behalve in geval van opzet (de bewijslast ligt bij de Exploitant) en voor de dwingende aansprakelijkheid volgens de Wet Productaansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag van de gemaakte kosten voor de maandelijkse abonnementskosten in de laatste 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade (indien het tot dan geldende contract een kortere looptijd had, wordt een gemiddelde afweging gemaakt op basis van 12 maanden). Dit geldt zowel voor vorderingen wegens gebreken als voor vorderingen tot schadevergoeding.

7.04 Niettemin bestaande garantieclaims verjaren in ieder geval zes maanden na de overdracht, tenzij zij in rechte geldend worden gemaakt. Vorderingen tot schadevergoeding van de Exploitant verjaren uiterlijk één jaar na kennisneming van de schade en de veroorzakende partij, indien zij niet in rechte geldend zijn gemaakt. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren uiterlijk drie jaar na de schadeveroorzakende handeling, indien binnen deze termijn geen rechtsvordering is ingesteld. Afwikkelingsgesprekken schorten het verstrijken van deze termijnen niet op, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door Eversports is verzekerd.

7.05 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid overeengekomen in deze clausule zullen ook in dezelfde mate van toepassing zijn ten gunste van de rechtspersonen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangende agenten van DWS.

7.06 De verplichting tot kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377f van het Oostenrijkse Wetboek van Koophandel (UGB) (analoog) wordt overeengekomen, waarbij wordt verduidelijkt dat de voornoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid ook van toepassing zijn in geval van naleving hiervan.

8. GEBRUIKSRECHTEN VOOR DE SOFTWARE, OPSLAGRUIMTE 

8.01 Gebruiksrecht. Eversports verleent de Exploitant hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de ter beschikking gestelde software te gebruiken in overeenstemming met het beoogde doel gedurende de looptijd van het Contract. 

8.02 Bewerken en dupliceren. De Exploitant mag de software alleen bewerken en kopiëren voor zover dit noodzakelijk is en voor zover dit onder het beoogde gebruik van de software valt in overeenstemming met de geldende specificaties. ‘Noodzakelijke duplicatie’ omvat het laden van de software in het hoofdgeheugen maar niet de tijdelijke installatie of opslag van de software op gegevensdragers (zoals vaste schijven) op de door de Exploitant gebruikte hardware. 

8.03 Gebruiksrechten verleend aan derden. De Exploitant is niet gerechtigd de software aan derden ter beschikking te stellen voor gebruik door hen, al dan niet in ruil voor betaling. Het is de Exploitant met name verboden om de software onder te verhuren. De Exploitant verbindt zich ertoe om de contractuele relaties die hij met derden heeft, zodanig te regelen dat hij een kosteloos gebruik van de software door deze derden kan uitsluiten. 

8.04 Bescherming. De Exploitant dient de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om ongeoorloofde toegang van derden tot de beschermde delen van de software te voorkomen. De Exploitant dient zijn werknemers in dit verband te informeren over het feit dat het auteursrecht in acht moet worden genomen. De Exploitant dient met name zijn medewerkers te informeren over het feit dat het kopiëren van de software strikt verboden is. 

8.05 Beschikbaar gestelde opslagruimte. De Exploitant is niet gerechtigd de hem door Eversports ter beschikking gestelde opslagruimte geheel of gedeeltelijk en al dan niet tegen betaling voor gebruik ter beschikking te stellen aan derden. De Exploitant verbindt zich ertoe geen inhoud op te slaan in de opslagruimte waarvan de bepalingen, publicatie en gebruik in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, reglementaire vereisten of overeenkomsten met derden. De Exploitant dient zijn gegevens en informatie te controleren op virussen en andere schadelijke componenten voordat hij de gegevens invoert en dient hiertoe de modernste virusbeschermingsprogramma’s te gebruiken.

9. OVERIGE RECHTEN/VERPLICHTINGEN, GEGEVENSBESCHERMING, BEOORDELINGEN 

9.01 Rechten van Eversports. Eversports is gemachtigd om foto’s, illustraties, handelsmerken en logo’s evenals andere auteursrechtelijk beschermde werken van de Exploitant (die de Exploitant op zijn website gebruikte en beschikbaar stelde) binnen het Eversports-Systeem kosteloos te gebruiken (met name voor de openbare presentatie van de Exploitant) en voor zijn eigen gerelateerde verkoop- en marketingdoeleinden, zoals reclame of andere activiteiten online (metatags of reclame op basis van trefwoorden). De intrekking van deze toestemming is niet van toepassing op geproduceerde reclamespots of andere informatie- en reclamematerialen. Eversports is niet verplicht om reclameactiviteiten vooraf met de Exploitant te coördineren. Eversports is hierbij gemachtigd maar is niet verplicht om de naam van de Exploitant te vermelden. De Exploitant garandeert hierbij dat dergelijk materiaal vrij zal zijn van rechten van derden die het onbeperkte gebruik ervan door Eversports voor de in de Overeenkomst uiteengezette doeleinden uitsluiten of beperken. Eversports heeft het recht om de informatie verstrekt door de Exploitant in andere talen te vertalen, deze (en met name de naam van de Exploitant) af te korten of de informatie aan te passen aan de norm die Eversports hanteert (met name het recht om foto’s te bewerken of ze eventueel af te wijzen). 

9.02 Rechten van de Exploitant. De Exploitant is gemachtigd om in zijn brochures en andere publicaties en op zijn website aan te geven dat hij verbonden is met het Eversport-Systeem. In dat verband heeft de Exploitant ook het recht om de logo’s ervan, die voor dit doel op het Eversports-Platform beschikbaar worden gesteld, kosteloos te gebruiken. 

9.03 Gegevensbescherming. Persoonsgegevens (van de Exploitant, zijn klanten en medewerkers) in de zin van de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (en met name telefoonnummer, adres, e-mailadres, andere inhoudelijke gegevens e.d.) worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring die beschikbaar is op www.eversports.com, zowel op de colofonpagina als op de startpagina van de website. De Exploitant verbindt zich er in ieder geval toe dat alle gegevens die de Exploitant (verplicht) in het kader van de boeking van de gebruikers verzamelt, noodzakelijk zijn voor de boeking en dat deze niet verder gaan dan de hoeveelheid gegevens die minimaal noodzakelijk is voor de boeking. Daarnaast verbindt de Exploitant zich ertoe geen gezondheidsgerelateerde of andere gevoelige gegevens te verwerken via de Eversports Cloud-software of het Eversports platform.

In het geval dat andere software dan de Eversports Cloud-software wordt gebruikt, is de exploitant ook verplicht om een contractverwerkingsovereenkomst te sluiten met de respectieve softwareleverancier en ervoor te zorgen dat de softwareleverancier voldoet aan de verplichtingen van de GDPR en eventuele lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.

9.04 Beoordelingen. De Exploitant stemt er op onherroepelijke wijze mee in dat Eversports op het Eversports-Platform de beoordelingen van het Sport- en Vrijetijdsaanbod van de Exploitant door Gebruikers weergeeft. Een dergelijke beoordeling vindt plaats op een schaal van vijf punten en wordt weergegeven met sterretjes, al naargelang de stemmen van de Gebruikers. Eversports heeft met name het recht om af te zien van het publiceren van beoordelingen als het vermoeden bestaat dat er sprake is van manipulatie en om deze beoordelingen bij de berekening van gemiddelde scores buiten beschouwing te laten. Exploitanten mogen zichzelf niet aanbevelen en evenmin mogen ze derden ertoe aanzetten om tegen betaling beoordelingen te verstrekken.

10. KENNISGEVING VAN OPZEGGING 

10.01 Gewone opzegging. Beperkte jaarabonnementen (jaarfacturatie) zijn geldig voor 12 maanden, waarbij het contract telkens automatisch met 12 maanden wordt verlengd, tenzij een van de contracterende partijen het contract schriftelijk opzegt ten minste 5 weken voor het verstrijken van het jaarabonnement. De opzegging moet binnen deze termijn door de overeenkomstsluitende partij worden ontvangen.

In het geval van onbeperkte contracten (maandabonnementen) wordt een minimale contractduur van 12 maanden geacht te zijn overeengekomen. Rekening houdend met deze minimale contractduur kan elke contractpartij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand tegen de laatste dag van de betrokken maand.  

10.02 Open boekingen. Alle boekingen die vóór de deactivering van het Eversport-Systeem werden gedaan, dienen ondanks de kennisgeving van opzegging te worden gehonoreerd. In geval van niet-nakoming komen de Partijen overeen dat een contractuele boete van 100,00 € per niet-nageleefde boeking zal worden toegepast indien de Overeenkomst door de Exploitant wordt opgezegd. Alle andere vorderingen die losstaan van het bovenstaande, blijven onverminderd van kracht. 

10.03 Beëindiging om gegronde redenen. Eversports heeft het recht om de contractuele relaties tussen de Partijen om gegronde redenen en zonder opzegtermijn te beëindigen, en om in dit verband de toegang tot de beheerderszone (Admin Area) onmiddellijk te blokkeren en/of de optie om boekingen te accepteren stop te zetten, met name in de volgende gevallen: 

(a) weigering om verifieerbare en correct geboekte diensten te verstrekken aan de Gebruiker, wanneer dit in het afgelopen kwartaal meer dan één keer is gebeurd;

(b) facturatie van geboekte Sport- en Vrijetijdsaanbiedingen aan een Gebruiker ondanks tijdige annulering, wanneer dit in het afgelopen kwartaal meer dan één keer is gebeurd;

(c) vertraging bij de betaling van de verschuldigde Vergoedingen, met inbegrip van ongerechtvaardigde inhoudingen op facturen, ondanks de vaststelling van een redelijke respijttermijn.

10.04 Overige vorderingen van Eversports, en in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding en contractuele sancties, blijven hierdoor onaangetast. Verder zal Eversports slechts verplicht zijn om een blokkering op te heffen wanneer de Exploitant alle openstaande vorderingen heeft betaald en op eigen initiatief een bewijs van overschrijving voorlegde. Wanneer er geen sprake is van bijzondere urgentie of ernst en de Exploitant in het verleden niet herhaaldelijk overtredingen beging, zal Eversports trachten de Exploitant om zijn mening te vragen alvorens de bovengenoemde maatregelen te nemen (de Exploitant krijgt evenwel slechts drie dagen de tijd om hierop te reageren).

11. SLOTBEPALINGEN

11.01 Overdracht aan derden. Het is de Exploitant verboden om vorderingen en andere aanspraken ten overstaan van Eversports over te dragen aan derden. 

11.02 Verrekeningsverbod. De Exploitant zal slechts het recht hebben om zijn vordering eenzijdig te verrekenen als zijn vordering door een rechtbank werd erkend of deze rechtbank erover oordeelde. 

11.03 Toegang tot verklaringen. Verklaringen worden geacht te zijn ontvangen als ze naar het laatst bekende adres of e-mailadres zijn verzonden. 

11.04 Toepasselijk recht, jurisdictie en plaats. Van toepassing is uitsluitend het Oostenrijkse recht, met uitsluiting van bepalingen inzake wetsconflicten en met uitsluiting van de bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie van de Partijen of toekomstige contracten of andere vorderingen tussen Eversports en de Exploitant is uitsluitend de rechtbank bevoegd met plaatselijke en onderwerpgerelateerde jurisdictie voor 1010 Wenen. 

11.05 Deelbaarheidsbeding. In het geval dat individuele bepalingen van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, of in het geval deze Overeenkomst geacht wordt een contractuele leemte te bevatten, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst hierdoor niet aangetast. In plaats van de ongeldige, niet-afdwingbare of ontbrekende bepaling worden de contractuele Partijen geacht om met terugwerkende kracht een geldige en afdwingbare bepaling te zijn overeengekomen, rekening houdend met het commerciële doel van deze Overeenkomst, indien zij bij het sluiten van de Overeenkomst op de hoogte zouden zijn geweest van de ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid of het ontbreken van de betreffende bepaling. De Partijen zijn verplicht om een dergelijke bepaling in de vereiste vorm te bevestigen. 

11.06 Consumententransacties. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op transacties met consumenten in de zin van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming [Duitse afkorting: KSchG].