Overeenkomst inzake

Gegevensverwerking overeenkomstig artikel 28 van de AVG

De Gegevensverwerker:

Eversport GmbH

Jakov-Lind-Strasse 13 / H / 5. Stock

1020 Wenen, Oostenrijk

(hierna de “Opdrachtnemer” en “Eversports” genoemd)

De Verwerkingsverantwoordelijke

Contractuele partner van Eversports partner 

 

(hierna de “Opdrachtgever” genoemd)

 

 

 1. Onderwerp van de Overeenkomst

1.1. Het onderwerp van deze overeenkomst is de uitvoering van de volgende taken:

 • Het opslaan, bijwerken, overdragen en verwijderen van klant-, leden- en/of werknemersgegevens
 • De overdracht (het importeren) van klant-, leden- en/of werknemersgegevens en productgegevens, indien van toepassing
 • Productbeheer
 • Beheer van middelen (beheer van ruimten)
 • Activiteitenbeheer
 • Administratie van trainers en leraren
 • Verwerking van hulpverzoeken
 • De mogelijkheid om klantgegevens te exporteren en te importeren

Met het oog op de volgende doelstellingen:

 • Klantenadministratie
 • Verwerking van boekingen
 • Verwerking van transacties
 • Analyse
 • Naleving van de conformiteit van kassa’s
 • Communicatie met de klant (aanmelding voor nieuwsbrieven)

Deze Overeenkomst dient te worden beschouwd als een aanvulling op de bestaande Eversports-Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

1.2. De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Contactgegevens (voornaam, familienaam, adres, e-mail, telefoonnummer)
 • Klantinformatie (klantnummers en -groepen)
 • Accountgegevens (aanmaakdatum)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Beeldgegevens (profielafbeelding)
 • Bankgegevens (SEPA, creditcard)
 • Boekingsgegevens
 • Bestelgegevens (producten, aankoopdatum)
 • Facturatiegegevens
 • Aanmelding voor de nieuwsbrief

 

1.3. De volgende categorieën van betrokkenen worden verwerkt:

 • Klanten
 • Leden
 • Werknemers
 • Externe trainers
 • Beheerders

 

 1. Duur van de Overeenkomst

Deze Overeenkomst wordt voor onbepaalde duur gesloten en kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn die in de Algemene Voorwaarden van Eversports wordt gespecificeerd. Deze Overeenkomst eindigt zonder dat afzonderlijke verklaringen vereist zijn bij de volledige beëindiging van de Eversports-Overeenkomst.

 

De mogelijkheid tot kennisgeving van een buitengewone opzegging om gegronde redenen blijft onverminderd van toepassing. Een dergelijke kennisgeving van buitengewone opzegging is – ongeacht de daarin overeengekomen opzeggingsvoorwaarden – in ieder geval op dezelfde wijze van toepassing met betrekking tot de Eversports-Overeenkomst, voor zover het onderwerp daarvan onder deze overeenkomst viel. De Eversports-Overeenkomst wordt alleen met betrekking tot de overige onderdelen van de prestaties (die vanuit economisch oogpunt redelijkerwijs van elkaar gescheiden kunnen zijn) voortgezet, in overeenstemming met de nog geldende voorwaarden van de Overeenkomst.

3.Verplichtingen van de Opdrachtgever

 

3.1. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om de toestemming van de betrokkene te verkrijgen met betrekking tot de gegevens die aan de Opdrachtnemer in het kader van de verwerking worden verstrekt, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of niet gebaseerd is op een andere in artikel 6 van de AVG genoemde rechtsgrond.

3.2. De Opdrachtgever verbindt zich er met name toe om bijzondere gegevenscategorieën (gezondheidsgerelateerde gegevens) in het kader van de klantinformatie alleen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de betrokkene te verwerken. De Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud die door de Opdrachtgever in vrije tekstvelden wordt ingevoerd.

3.3. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de foto’s van klanten die door Eversports in het kader van een boeking worden doorgegeven, niet verder te verwerken, te reproduceren of te publiceren zonder toestemming van de betrokkene.

3.4. De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor het uitvoeren/initiëren van de tijdige wissing van gegevens.

3.5. De beslissing over een eventuele beperking, wissing of rectificatie van gegevensbestanden die het onderwerp van deze Overeenkomst vormen, wordt uitsluitend door de Opdrachtgever genomen. De Opdrachtnemer zal derhalve slechts handelen op basis van een uitdrukkelijke en gedocumenteerde instructie van de Opdrachtgever. Indien de betrokkenen in dit verband rechtstreeks contact opnemen met de Opdrachtnemer, wordt dit verzoek om inlichtingen doorgegeven aan de Opdrachtgever.

3.6. De Opdrachtgever zal klanten die via het Eversports-platform (app, markt of widget) een boeking deden, alleen na hun uitdrukkelijke toestemming opnemen in de verzendlijst voor zijn nieuwsbrief. De bepalingen van artikel 107 van de Oostenrijkse telecommunicatiewet (het Telekommunikationsgesetz) of latere bepalingen dienen te allen tijde te worden nageleefd.

4. Verplichtingen van de Opdrachtnemer

 

4.1. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om gegevens en resultaten uitsluitend te verwerken in het kader van de schriftelijke instructies van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtnemer een officieel bevel ontvangt tot overdracht van gegevens van de Opdrachtgever, dient hij, voor zover wettelijk toegestaan, de Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en de betreffende autoriteit naar de Opdrachtgever door te verwijzen. Evenzo is voor elke verwerking van gegevens voor eigen doeleinden door de Opdrachtnemer een schriftelijk order vereist.

4.2. De Opdrachtnemer verklaart op basis van een bindende rechtsgrond dat hij alle personen aan wie de verwerking van gegevens is toevertrouwd, vóór de aanvang van hun werkzaamheden aan een geheimhoudingsplicht heeft onderworpen of dat deze personen aan een redelijke wettelijke geheimhoudingsplicht onderworpen zijn. De geheimhoudingsplicht van de met de gegevensverwerking belaste personen blijft met name ook na beëindiging van hun werkzaamheden en na hun vertrek bij de Opdrachtnemer van kracht.

4.3. De Opdrachtnemer verklaart op basis van een bindende rechtsgrond dat hij alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen overeenkomstig artikel 32 van de AVG (zie Bijlage 1 voor details).

4.4. De Opdrachtnemer zal alle vereiste technische en organisatorische maatregelen treffen opdat de Opdrachtgever te allen tijde binnen de wettelijke termijnen aan de rechten van betrokkenen uit hoofde van Hoofdstuk 3 van de AVG (informatie, toegang, rectificatie en wissing, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar en geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen) kan voldoen, en zal de Opdrachtgever alle benodigde informatie hierover verstrekken. Indien een daartoe strekkend verzoek aan de Opdrachtnemer wordt gericht en daaruit blijkt dat de aanvrager ten onrechte oordeelt dat de Opdrachtnemer in verband met de uitgevoerde verwerkingsactiviteiten de Opdrachtgever is, zal de Opdrachtnemer dit verzoek onverwijld aan de Opdrachtgever doorgeven en de aanvrager hiervan in kennis stellen.

4.5. De Opdrachtnemer ondersteunt de Opdrachtgever bij het nakomen van de in de artikelen 32 tot en met 36 van de AVG uiteengezette verplichtingen (maatregelen voor de beveiliging van gegevens, kennisgeving van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit, mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene, effectbeoordeling inzake de gegevensbescherming, en voorafgaande raadpleging). De Opdrachtnemer heeft het recht om de bijkomende kosten die in dit verband ontstaan, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen indien deze kosten niet door de onderliggende overeenkomst zelf worden gedekt.

4.6. Met betrekking tot de verwerking van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens wordt aan de Opdrachtgever het recht van inzage en controle van de gegevensverwerkende faciliteiten verleend. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om op verzoek alle informatie aan de Opdrachtgever te verstrekken die vereist is voor de controle op de nakoming van de verplichtingen vermeld in deze Overeenkomst.

4.7. Na het aflopen van deze Overeenkomst is de Opdrachtnemer verplicht om alle resultaten van de verwerking en documenten die persoonsgegevens bevatten, te anonimiseren. Het is de Opdrachtnemer uitdrukkelijk toegestaan deze geanonimiseerde gegevens verder op te slaan en te analyseren.

4.8. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte te stellen indien hij van mening is dat een instructie van de Opdrachtgever in strijd is met het gegevensbeschermingsrecht van de Europese Unie of de lidstaten van de EU.

4.9. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe de gegevens op lokale opslagmedia te wissen nadat gegevens uit externe bronnen werden geïmporteerd en in de Eversports-databank werden geïntegreerd.

5. Plaats van uitvoering van de gegevensverwerking

 

De gegevensverwerking vindt minstens ten dele ook buiten de EU/EER plaats, namelijk in de VS en in Canada. Wat een redelijk niveau van gegevensbescherming precies inhoudt, is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie overeenkomstig de bepalingen van artikel 45 van de AVG.

6. Subverwerkers

 

6.1. De Opdrachtnemer mag gebruik maken van subverwerkers.
De Opdrachtnemer dient van de subverwerker de vereiste toestemmingen te krijgen in de zin van artikel 28, lid 4, van de AVG. In dit verband is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de subverwerker dezelfde verplichtingen aangaat als de verplichtingen die op grond van deze Overeenkomst op de Opdrachtnemer rusten. Indien de subverwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, is de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de subverwerker.

6.2. De Opdrachtnemer heeft het recht om andere bedrijven van de groep in te schakelen als subverwerker. De Opdrachtgever geeft hiervoor bij voorbaat zijn toestemming. Deze subverwerkers zijn momenteel de volgende: …

7. Aansprakelijkheid

 

7.1. Elke contractant is in principe uitsluitend en zonder beperking aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen van een schending van gegevensbeschermingsverplichtingen in het kader van zijn contractuele en/of wettelijke verantwoordelijkheid en zal in geval van een vordering van derden de andere partij schadeloos stellen en deze vrijwaren van verdere schade.

7.2. Deze verplichting tot schadeloosstelling omvat in het bijzonder ook – voor zover de wet dit toestaat – geldboetes die door de autoriteiten aan een contractant worden opgelegd wegens gedrag dat aan de respectieve andere partij toe te rekenen valt.

7.3. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot twee keer de jaarlijkse waarde (de vergoeding) van de Eversports-Overeenkomst en tot gevallen van grove nalatigheid of opzet. Zowel aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid als aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.

8. Slotbepalingen

 

8.1. In het geval waarin afzonderlijke onderdelen van deze Overeenkomst ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden van deze Overeenkomst. Een ongeldige bepaling wordt vervangen door een toelaatbare/geldige bepaling die de economische bedoeling en het door de partijen nagestreefde doel zo dicht mogelijk benadert.

8.2. Deze verwerkingsovereenkomst is, tenzij anders overeengekomen in de onderliggende overeenkomst, uitsluitend onderworpen aan het Oostenrijkse materiële recht ter zake, alsmede aan de bepalingen van het EU-recht dat van toepassing is op het betreffende onderwerp, in het bijzonder de AVG. De bevoegde rechtbanken zijn die van Wenen.

Te Wenen, op

In naam van de Opdrachtgever:

Te Wenen, op

In naam van de Opdrachtnemer:

……………………………………

[Naam en functietitel]

……………………………………

[Naam en functietitel]